SCC Gruenthal - Lizenzen

Nach oben 

Lizenzen des SCC Grünthal

Name

Start-Nr

von

bis

Adler Jens-Horst

83

1997

1998

Amann Josef

82

1979

1980

Auburger Christian

374

2010  

Balk Sebastian

76

1978

1980

Basl Elli

D

1979

1979

Basl Josef

86

1978

1979

Baum Thomas

376

1980

1980

Blümel Markus

92

1993

1994

Böhm Matthias

78

1999

1999

Böttcher Christian

88

2006 2007

Brückl Franz

375

1983

2008

Brückl Petra

D

1990

1991

Brückl Robert

90

1991

1991

Brumbauer Erich

83

1992

1992

Bryant Jack

369

1994

1995

Bucher Josef

78

1979

1980

Creutzberg Sven

81

1994

1995

Denk Georg

376

1984

1985

Dickert Claudia

75

1998

2006

Dickert Peter

76

1996

 2001

Dirrigl Petra

92

1998

1999

Dirrigl Josef

92

2010  

Eberl Bruno

79

1992

1992

Eberl Erich

371

2005  

Eder Jürgen

85

1998

1999

Eibl Günther

90

1983

1983

Feigl Kurt

86

1985

2003

Fenn Johann

376

1982

1982

Fetzer Peter

86

1981

1982

Finzl Albert

370

1980

1986

Freundl Karl

369

1984

1989

Frimberger Johann jun.

75

1985

1988

Frimberger Johann sen.

77

1979

1982

Fuchs Armin

79

1999

 

Fuchs Max

78

2001

 

Gartner Hermann

371

1986

1998

Gartner Tobias

376

2009  

Gaßner Ferdinand

371

1980

1980

Gerl Xaver

88

1982

1993

Graf Andrea

369

2002

2002

Greßer Evi

D

1978

1979

Greßer Franz

79

1978

1980

Greßer Gerhard

81

1978

1979

Grothe Helma

D

1979

1980

Gürstner Alois

84

1998

2001

Gutschi Christa

D

1978

1986

Gutschi Franz

75

1978

1983

Haas Otto

90

1985

1988

Häckl Peter

82

1981

1982

Haller Brigitte

D

1978

1987

Haller Herwig

80

1978

2006

Haller Melanie

85

2000

 
Haller Sandra

86

2004  
Haller Karina

80

2009  

Haß Florian

81

1999

 

Heigl Eduard

85

1978

1979

Henderkes Frank

88

1995

1998

Herzing Stefan

370

2008  

Hirsch Ernst

374

1989

1991

Hoffmann Erwin

369

1982

1982

Hofmann Peter

370

2003 2007
Höcherl Florian

84

2002 2005

Hösl Walter

85

1981

1983

Joachimsthaler Wolfgang

82

1983

1985

Judemann Georg

77

1986

 

Judemann Johann

76

1981

1989

Kagerer Maria

377

1981

1984

Karl Maria

1535

1986

1987

Kerschensteiner Franz

371

1982

1985

Kerscher Lothar

76

2003

2004

Kerscher Willi

90

1992

2007

Kerscher Tobias

76

2004  

Kerstensteiner Josef

79

1984

1985

Kürzinger Erich

75

1991

1993

Kürzinger Evi

D

1980

1981

Kürzinger Stefan

370

1990

1990

Lauterbach Günther

79

1981

1983

Lermer Petra

D

1984

1985

Lichtinger Klaus

85

1984

1984

Lichtinger Stefan

376

1983

1983

Liesch Daniel

88

1999

1999

Listl Johann

77

1984

1985

Lohoff Stefan

370

1999

1999

Maß Christian

87

2000

 

Maß Georg

88

1978

1980

Maß Gisela

D

1979

1981

Maß Herbert

87

1978

1991

Maß Werner

89

1978

 

Meister Marcus

90

2009  

Melzl Adolf

84

1978

1983

Melzl Heiner

90

1980

1980

Melzl Johann

78

1982

1989

Melzl Max

83

1978

1990

Melzl Max jun.

83

1998

2003

Menath Daniel

92

2001

2008

Obermeier Horst

92

1980

1980

od Piast Daniel

88

2010 2010
Pfab Sebastian

83

2004 2009

Pirkhammer Hannelore

D

1984

1984

Pirkhammer Heinz

92

1984

1984

Pflugbeil Elmar

374

2006 2009
Prokosch Jochen

82

2004 2010

Pronold Robert

372

1982

1982

Raschendorfer Dietmar

92

1986

1988

Reuschel Marcus

370

1994

1996

Reuschel Peter

370

1988

1988

Schalk Kurt

92

2001

2001

Schild Gabi

D

1979

1979

Schindler Hubert

376

1987

1998

Schmalzbauer Christian

78

1997

1998

Schmid Elisabeth

D

1984

1985

Schneider Martin

374

1985

1987

Schneider Petra

D

1990

1991

Schuderer Andrea

76

1994

1994

Schuster Richard

92

1992

1992

Schwaiger Sigi

368

1989

2004

Schwarz Heinrich

370

2001

2004

Schweiger Alexander

374

2002

 

Schweiger Andi

368

2010  

Schweiger Christine

82

1982

2002

Schweiger Konrad

372

1982

 

Schweiger Michael

369

2009  

Schweiger Walter

373

1980

 

Sedlmeier Karl

368

1980

1983

Seidel Reinhard

88

2000

2004

Spängler Edeltraud

D

1981

1981

Spängler Gerd

369

1983

1983

Spießl Marco

84

1995

1998

Tischler Franz

91

1992

 

Übler Andreas

79

1988

1989

Walzer Christian

J

1985

1985

Walzer Heiner

91

1980

1986

Walzer Tobias

371

2001

2003

Weiland Angelo

375

2010  

Weiß Lothar

81

1981

1990

Weiß Reinhold

375

1980

1982

Wilczynski Tino

85

1988

1989

Winkler Albert

374

1980

1984

Winter Doris

75

1995

1997

Wolfseher Ludwig

372

1980

1981

Ziegler Helmut

79

1994

1995

Zollner Franz

 

1978

1978

Zollner Rita

D

1978

1978

 

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu dieser Webseite haben, wenden Sie sich bitte an den Webmaster

horizontal rule